Petr Pilný

Nerozumíte počítačům? Já občas také ne...

Kapitola #1: Obsah

1.0 OBSAH

1.1 Poznámka autora, verzování práce

1.2 Několik slov úvodem

2.0 Monte Carlo, Molekulová mechanika, Molekulová dynamika
Simulace Monte Carlo
Ukázka použití metody Monte Carlo
Výpočet čísla π dle předchozí kapitoly
Oblasti použití metody Monte Carlo
Využití metody Monte Carlo pro simulaci molekul a zjištění jejich prostorového uspořádání
Ukázka simulace prostorového uspořádání molekul, délka řetězce
Molekulová mechanika
Potenciální energie molekuly
Principy molekulové mechaniky
Potenciálová funkce
Potenciálová funkce – energie pnutí vazeb, energie ohýbání vazebných úhlů a torzních úhlů
Potenciálová funkce – energie van der Waalsovských interakcí a energie elektrostatických interakcí
Hyperplocha potenciální energie
Využití molekulové mechaniky u polymerů
Molekulová dynamika
Molekulová dynamika v systému tuhých koulí
Molekulová dynamika – simulace* (část)

3.0 Genetické Algoritmy
Úvodem
Popis algoritmu
Závěrem

4.0 Taveniny a skla
Úvodem
Taveniny
Skla
Struktura amorfní fáze
Viskozita
Viskozita – Stanovení
Skelný přechod, experimenty
Skelný přechod

5.0 Krystalizace
Úvodem
Nukleace (Homogenní a Heterogenní)
Růst krystalů, Ovlivnění rychlosti růstu
Růst krystalů řízený fázovým rozhraním

6.0 Kinetika krystalizace
Úvodem, Formální popis
Kinetická analýza pomocí funkcí z() a y()
Aktivační energie
Kinetický model
Kinetické parametry
Předexponenciální faktor
Ukázka vyhodnocení na simulovaných datech
Kombinovaná kinetická analýza
Úvodem, Popis metody
Ukázka vyhodnocení na simulovaných datech
Kombinovaná kinetická analýza – komplikované procesy
Další metody kinetické analýzy
Kinetická analýza pomocí genetických algoritmů
Populace a genetická informace jedinců
Testovací aplikace

7.0 TMA, DMA
Úvodem
Princip TMA a DMA
Přístrojové vybavení TMA, DMA
Vliv podmínek měření

8.0 Simulace růstu krystalů na základě dat z TMA měření
Úvodem
Ukázka simulace dat
Teorie
Stupeň přeměny – výpočet
Výsledky TMA měření As2Se3
Stupeň přeměny vs. TMA
Ukázky vzorek vs. simulace
Stupeň přeměny As2Se3, Použití pro výpočty kinetiky

9.0 Simulace růstu krystalů na základě dat z DSC měření
Výsledky As2Se3, ukázky vzorek vs. simulace
Stupeň přeměny As2Se3, Použití pro výpočty kinetiky

Přesunout se na začátek